Συχνες Ερωτησεις
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

1. Ποια είναι η πιο κατάλληλη ηλικία να αρχίσει ένα παιδί Αγγλικά;

2. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να τελειώσουν τα Αγγλικά;

3. Ποιες είναι οι τάξεις των Αγγλικών;

4. Μπορεί να τελειώσει κανείς γρηγορότερα;

5. Πότε πρέπει να δώσει τα πτυχία;

6. Άρα πως αντιστοιχούν οι σχολικές τάξεις με τα Αγγλικά;

7. Πόσο διαρκούν τα εντατικά τμήματα το καλοκαίρι;

8. Τι πτυχία είναι προτιμότερο να δώσει;

 

1. Ποια είναι η πιο κατάλληλη ηλικία να αρχίσει ένα παιδί Αγγλικά;
ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είτε στη 2α είτε στη 3η Δημοτικού.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ένας δίγλωσσος ομιλητής μαθαίνει δύο γλώσσες από τη βρεφική ηλικία! Από αυτή την άποψη όσο νωρίτερα εκτεθεί το παιδί στη δεύτερη γλώσσα τόσο καλύτερα. Γι’ αυτό υπάρχουν τα προ-νηπιακά τμήματα (pre-junior courses) τα οποία ξεκινάνε από την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών με τραγούδια, κατασκευές και παιχνίδια στα Αγγλικά. Πρόκειται αποκλειστικά για έκθεση του παιδιού στο προφορικό λόγο.
Ωστόσο, η συστηματική και ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας (με γραφή, ορθογραφία, γραμματική) μπορεί να ξεκινήσει από τη 2α Δημοτικού.

2. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να τελειώσουν τα Αγγλικά;
    Δύο (2) χρόνια προκαταρκτικές τάξεις (Junior A+B)
+ Οκτώ (8) χρόνια κανονικές (έως την Proficiency)
= Δέκα (10) χρόνια

3. Ποιες είναι οι τάξεις των Αγγλικών;

Junior A’ (πρώτη προκαταρκτική)
Junior B’ (δευτέρα προκαταρκτική) 
2 χρόνια
Beginners (1η κανονική)
Elementary (2α κανονική) 
Level A1 (3η κανονική)
Level A2 (4η κανονική)
Level B1 (pre-lower)
Level B2 (lower)
Level C1 (advanced)
Level C2 (proficiency)
8 χρόνια

4. Μπορεί να τελειώσει κανείς γρηγορότερα;
Βεβαίως! Εφόσον ένας μαθητής έχει καλή επίδοση και διάθεση για εντατική εργασία μπορεί το καλοκαίρι να περάσει μία τάξη. Εάν αυτό το κάνει, υποθετικά, κάθε καλοκαίρι μπορεί να τελειώσει στα μισά χρόνια δηλαδή σε πέντε (5) !
Ωστόσο, αυτή η εντατικοποίηση δεν ενδείκνυται για μικρά παιδιά.
Αυτό που είναι λογικό και μετρημένο είναι ένας μαθητής να κάνει μία ή δύο φορές θερινό στη σταδιοδρομία του προκειμένου να προγραμματίσει το χρόνο των εξετάσεών του (τα πτυχία του).

5. Πότε πρέπει να δώσει τα πτυχία;

Β’ Γυμνασίου = το Β2 (lower)
Γ’ Γυμνασίου = το C1 (advanced)
A’ Λυκείου = το C2 (proficiency)

Αυτός ο πίνακας περιγράφει μια πολύ καλή διαδρομή χωρίς να είναι υποχρεωτική.


6. Άρα πως αντιστοιχούν οι σχολικές τάξεις με τα Αγγλικά;

ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Β’ Δημοτικού  Junior A’
Γ’ Δημοτικού Junior B’
Δ’ Δημοτικού  Beginners
Ε’ Δημοτικού  Elementary
Στ’ Δημοτικού  Level A1
Α’ Γυμνασίου  Level A2
  Θερινό τμήμα Level B1
Β’ Γυμνασίου  Level B2 (Lower)
Γ’ Γυμνασίου  Level C1 (Advanced)
Α’ Λυκείου  Level C2 (Proficiency)

 Αυτός ο πίνακας περιγράφει μια πολύ καλή διαδρομή χωρίς να είναι υποχρεωτική.

7. Πόσο διαρκούν τα εντατικά τμήματα το καλοκαίρι;
Τα θερινά τμήματα έχουν συνολική διάρκεια εξήμισυ (6,5) εβδομάδες και χωρίζονται σε δύο περιόδους:
   Πέντε (5) εβδομάδες μέσα Ιουνίου – μέσα Ιουλίου
+ Μιάμισι (1,5) εβδομάδες τέλος Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου
= Εξήμισι (6,5) εβδομάδες
Τα μαθήματα είναι καθημερινά και διαρκούν από δύο έως τέσσερις ώρες ανάλογα με το επίπεδο της τάξης.

8. Τι πτυχία είναι προτιμότερο να δώσει;
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
(κατά σειρά προτεραιότητας)
A / CAMBRIDGE
B / MICHIGAN
C / ΚΡΑΤΙΚΟ
      ESB
      EDEXCEL
................................................................................................................................
Επιπλέον αναγνωρισμένα πιστοποιητικά
D / BULATS 
      IELTS           (κυρίως για ενήλικες)
      BEC
      TOEIC
E / City & Guilds
     OCNW
     EDI
     Trinity College