Υπολογιστες
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

 Υπολογιστές

Διαθέτουμε εργαστήριο υπολογιστών έξι θέσεων εργασίας.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται καλύπτουν όλες μας τις τάξεις:

- BELT Primary για τις τάξεις Junior A' & Junior B', Beginners, Elementary, Α1
- ΒΕLT Success για τις τάξεις Α2, Β1
- FCE & ECCE Practice Tests για την τάξη Β2
- ECPE Practice Tests για τις τάξεις C1, C2
- Road to IELTS για τα IELTS τμήματα
- GMAT computer practice
- GRE computer practice
- TOEFL computer practice